2021-08-31 COVID-19 Informace pro rodiče

 • plošné preventivní testování proběhne 1. 9. (u žáků 1. tříd až 2. 9.), 6. 9. a 9. 9. 2021, a to rychlými neinvazivními antigenními testy GENRUI
 • u žáků 1. – 3. tříd ZŠ, žáků škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a pokud žák není schopen provést test sám je při provádění testu umožněna asistence třetí osobou (= zákonným zástupcem či jinou osobou, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem)
 • vstup do budovy je možný pouze se zakrytím dých. cest dle platných nařízení
 • testování nepodstupují žáci, kteří mají odstup 14 dnů po plně dokončeném očkování / mají méně než 180 dnů po prodělaném onemocnění COVID-19 / kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
  (VŠE NUTNO DOLOŽIT)
 • pro děti, které se nepodrobí testování, platí přísnější ochranná opatření: nutnost zakrytí dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, odstup při konzumaci, nesmí cvičit ve vnitřních prostorách, převlékají  se dále od ostatních, nesmí zpívat (platí po celou dobu trvání screeningového testování)
 • žák, který se nepodrobí testování a odmítne nosit ochranný prostředek nemůže být přítomen na vzdělávání, žák však není automaticky omluven
 • z povinnosti nosit respirátor jsou plošně vyjmuty: 1) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek
  2)osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (jsou však povinny mít roušku nebo obdobný prostředek) s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek
 • omezuje se vstup zákonných zástupců do budovy – s výjimkou rodičů žáků se značnými pohybovými či jinými problémy, rodičů žáků 1. třídy (do poloviny září) a rodičů ostatních nových žáků (první týden),
  veřejnost vstupuje pouze s výše určenou ochranou dýchacích cest
 • v ranní družině není nařízeno test provést, proběhne až před začátkem vyučování
 • pokud žák přijde do školy později, provede si test v kanceláři bezprostředně po svém příchodu
 • při pozitivním výsledku testu žák rovnou odchází; není-li přítomen zákonný zástupce, je dítě umístěno do izolační místnosti s dohledem dospělé fyzické osoby a čeká na rodiče, který bude vyzván k jeho bezodkladnému vyzvednutí
 • škola vydá zákonnému zástupci potvrzení, že byl žák pozitivně testován
 • škola tímto informuje zákonného zástupce, že má následně sám kontaktovat telefonicky či jiným dálkovým způsobem lékaře, který rozhodne o dalším postupu (PCR testu)
 • při pozitivním výsledku testu 9. 9. 2021 (bude splněna podmínka, že skupina spolu byla v předcházejících dvou dnech) budeme ve spolupráci s KHS řešit kontakt s dalšími členy skupiny (nebude se týkat očkovaných a žáků po prodělané nemoci covid-19 v ochranné lhůtě)
 • do školy neumožníme vstup osobám s viditelnými příznaky nemoci; pokud nebude přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka, bude informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte (stejně tak při vzniku podezření na nákazu v průběhu dne)
 • zákonný zástupce může také dát škole předem souhlas k samostatnému odchodu nezletilého žáka domů (škola si vyhrazuje právo posoudit, zda je toho v dané situaci schopen)
 • návrat k prezenční výuce ve škole je možný po předložení negativního konfirmačního RT-PCR testu nebo po skončení povinné izolace potvrzené lékařem
 • dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního/alergického onemocnění bude umožněn vstup pouze s lékařským potvrzením
 • vrátili-li jste se z pobytu mimo ČR, respektujte platná nařízení o testování a samoizolaci
 • jsou-li žáci či jejich zákonní zástupci v karanténě nebo izolaci, nemohou si vyzvednout oběd ve školní jídelně
 • onemocnění dítěte nemocí COVID-19 vždy ihned telefonicky nahlaste v kanceláři školy
 • v případě uzavření škol budou aktuální informace zveřejněny na www.ddaskoly.cz
 • žádáme Vás o pečlivou aktualizaci kontaktů pro případ distanční výuky v dotazníku k zahájení školního roku
 • je-li v důsledku mimořádných opatření znemožněna přítomnost ve škole více než poloviny dětí, přechází nepřítomní na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu, v ostatních případech ji škola nemá povinnost poskytovat
 • škola dodržuje další platná nařízení pro průběh výuky, úklid, provoz školní družiny, školního klubu, školní jídelny…
 • MŠMT se snaží zajistit výuku plavání i dětem, které o ni přišly z důvodu uzavření škol
 • za normální tělesnou teplotu se považuje hodnota do 37 °C

Na základě platných nařízení k 31. 8. 2021 zpracovala:
Mgr. Jiřina Leistnerová, ředitelka školy