Informace

Dětský domov má od 1.září 2015  kapacitu 40 dětí, které žijí v pěti bytech. Čtyři byty jsou v nově zrekonstruované budově dětského domova v Písku, jeden byt je umístěn v rodinném domku ve Skalách.

Všechny byty jsou vybaveny běžným standardem. V bytě žije zpravidla 8 dětí, o které se starají dvě vychovatelky. Děti je oslovují teto a mohou jim podle svého výběru tykat nebo vykat. Přes noc se o děti starají pedagogičtí asistenti. Sociální pracovnice a zdravotnice v jedné osobě vede jejich osobní spisy a stará se o jejich zdravotní stav. Za chod domova zodpovídá vedoucí vychovatel.

V bytech si děti samy uklízejí, spolu s tetami pečují o ošacení a každou neděli si celý den vaří včetně nákupu potravin. V bytě ve Skalách si zajišťují stravu po celý týden.
Kmotrem dětského domova se stal v roce 1996 český mořeplavec Rudolf Krautschneider, který na své jachtě Polárka obeplul celý svět a na které umožnil plout po Baltském moři i našim dětem. 
Dětský domov přijal neoficiální název „Polárka“:
jako pevný bod (na obloze a v často velmi rozbouřených životech)
jako plachetnice (touha po poznání a dobrodružství)
a jako zmrzlina (úplně obyčejné dětství) 
Naše děti se naopak staly kmotry jeho dvou dalších lodí, Victorie a Hucka. Přátelství dětí se „strejdou Rudou“ trvá.


Děti

Do dětského domova jsou přijímány děti ve věku od 3 do 18 ti let na základě soudního rozhodnutí. V domově mohou děti setrvat až do svých 26 let, připravují-li se v té době k výkonu svého povolání. 
Důvodem pro umístění je především zanedbávání výchovy, tíživá sociální situace rodiny většinou komplikovaná trestnou činností a závislostmi rodičů, týrání a zneužívání dětí.
Zejména u mladších dětí, dovoluje-li to situace, se snažíme o umístění do náhradní rodiny. U ostatních dětí, pokud to rodinné poměry dovolují, jim umožňujeme kontakt s rodinou formou víkendových a prázdninových pobytů. Možnost návštěv dětí v dětském domově rodiče zpravidla nevyužívají. Ve vybraných případech mohou využívat hostitelské péče.

Naše děti navštěvují široké spektrum škol v Písku a okolí. Nejmladší děti navštěvují  mateřské školy, starší děti navštěvují základní školu praktickou a přípravný stupeň základní školy speciální, které jsou součástí zařízení. Další docházejí do několika základních škol v Písku. Nejstarší studují na odborných učilištích, středních odborných učilištích a na středních školách. Ti nejúspěšnější mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole.


Volný čas

Svůj volný čas tráví děti obdobně jako jejich vrstevníci v běžné rodině. Po návratu ze školy mají čas na své osobní záliby a zájmové činnosti. Plní si rovněž své školní a domácí povinnosti. Každé dítě má možnost využívat široké nabídky volnočasových aktivit ve městě a je v nich plně podporováno. Velmi oblíbený je aerobik, taneční kroužky, nejrůznější míčové hry, výtvarné a rukodělné kroužky.       Přímo v domově mají děti k dispozici vybavení na nejrůznější aktivity. V provozu je výtvarný ateliér s keramickou dílnou. Vybavení sportovního skladu umožňuje pobyty v přírodě, lyžařské, vodácké i cykloturistické akce. Zejména pro chlapce funguje střelecký kroužek, který spolupracuje se Střeleckým klubem v Písku. Jednou týdně chodí starší děti do sportovní haly hrát volejbal.

Při zajišťování volného času spolupracujeme s dobrovolníky, kteří pomáhají rozvíjet výtvarné a hudební nadání dětí. Rovněž pro děti připravují klub deskových her a trénují stolní tenis.
Děti navštěvují pravidelně jednou do měsíce Domov důchodců ve Strakonicích, kde se zúčastňují společných programů se seniory a učí se pomáhat.
Vybrané děti jsou zapojeny do jazykového projektu Nadace Terezy Maxové – „Pod křídly ČSA“.
Volný čas dětí výrazně zpestřuje spolupráce s OS ŠVAGR a Letní dům. Jejich tábory a akce patří již neodmyslitelně ke každým prázdninám.
Dětský domov je členem KVĚTU – sdružení klubů dětí a dětských domovů v ČR. 


Občanské Sdružení Polárka

Občanské sdružení bylo založeno v roce 1998. Pracuje ve prospěch dětí z dětského domova. Jeho cílem je: 
a) pomáhat při vytváření prostředí, které se bude přibližovat podmínkám života ve vícečetné rodině
b) podporovat a rozvíjet volnočasové aktivity dětí z dětského domova
c) pomáhat dětem z dětského domova při zapojování do společnosti po odchodu z dětského domova

Největším uskutečněným projektem OS byla rekonstrukce budovy bývalé MŠ ve Skalách do podoby rodinného domku pro potřeby samostatné rodinné buňky dětského domova. Rekonstrukce byla ukončena v roce 2005. Největší objem prostředků poskytla firma Schneider Electric a. s., dále pak Nadace Eurotel, Vize 97, Duha, Fond Korado, Rotary klub Písek a další drobní dárci.