Školní poradenská pracoviště

Metodik prevence

Mgr. Václava Tůmová

Pravidelné konzultační hodiny:

 • Pondělí 12:50 – 13:20 hod.
 • Pátek 7:20 – 7:40 hod.

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv po předchozí domluvě
tel.: 382 200 272
e-mail: tumova@ddaskoly.cz

Standardní činnosti metodika prevence

 • sestavování a postupná realizuje Minimálního preventivního programu na škole
 • poskytování poradenské pomoci rodičům a žákům v oblasti rizikového chování, zneužívání návykových látek a šikany
 • spolupráce se státními institucemi (Policie ČR), Pedagogicko – psychologickou poradnou, neziskovými organizacemi, agenturami, spolupráce s OSPOD
 • ­podle potřeby zajišťování kontaktů na další státní, nestátní a zdravotnické organizace
 • umožnit žákům využívat v rámci prevence rizikového chování Schránku důvěry, která je umístěna v přízemí a v prvním patře školní budovy a žáci o ní byli informováni
 • poskytování individuálních konzultací nepřetržitě
 • aktualizace „Programu proti šikaně“, aktualizace školního řádu a metodických plánů
 • objednávání a zajišťování preventivních akcí
 • spolupráce s okresním metodikem prevence
 • podle časových možností začleňovat do výuky dotazníky a formuláře na zjišťování výskytu šikany a dalších nežádoucích jevů na naší škole
 • sledovat dění ve škole, všímat si vztahů mezi žáky
 • sledování všech školních akcí a postupná aktualizace MPP
 • nástěnky s aktuální tématikou – monitorování dění „venku“ (upozornění na vše, co může negativně ovlivnit výchovu dětí)
 • vytváření pozitivního klimatu na škole – vztahy mezi žáky i zaměstnanci
 • zapojení žáků do všech aktivit tak, aby sami sledovali dění ve škole, snažili se potlačit nepříznivé vlivy a řešili problémové situace
 • vytvoření široké nabídky volnočasových aktivit pro všechny žáky
 • podporovat školní projekty
 • podpora zdravého životního stylu (zaměřit se v hodinách výchovy ke zdraví)
 • předávání odborného materiálu žákům a rodičům
 • účast na školících akcích – poznatky předávány dalším pedagogickým pracovníkům
 • úzká spolupráce s výchovným poradcem a speciálním pedagogem, pravidelná setkávání ŠPP
 • informování pedagogického sboru o dění na škole na pedagogických radách
 • účast na setkávání metodiků prevence
 • sledování odborné literatury

Výchovný poradce

Mgr. Jana Ingrišová

Pravidelné konzultační hodiny:

 • Pondělí 9:50 – 10:35 hod.
 • Pátek 9:50 – 10:35 hod.

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv po předchozí domluvě
tel.: 382 200 273
e-mail: ingrisova@seznam.cz

Standardní činnosti výchovného poradce

 • kariérové poradenství – zprostředkování informací žákům a jejich rodičům a administrativní činnost spojená s podáváním přihlášek na střední školy, základní informace o procesu přijímání na střední školy
 • péče o žáky s neprospěchem a žáky nadané – příprava návrhů na další péči o tyto žáky, spolupráce s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáka
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – evidence neomluvené absence a zvýšené omluvené absence žáků
 • řešení problémových situací ve škole – řešení závažných přestupků proti školnímu řádu
 • spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci žáků, OSPOD, SPC, PPP, školním metodikem prevence

Důležité kontakty:

Arkáda Písek:
http://www.arkadacentrum.cz/
tel: 382 211 300

OSPOD Písek:
http://www.mesto-pisek.cz/odbor-socialnich-veci/os-1008
tel:  382 330 810

Policie ČR:
tel.: 974 235 111

Linku důvěry:
tel.: 382 222 300

Naděje:
tel.: 382 270 107

Poradna drogových závislostí, České Budějovice, Na Sadech 25:
tel.: 386 350 888, 387 712 190

„Vzkaz domů“(pro děti a mládež na útěku) – bezplatná linka:
tel.: 800 111 113 nebo 724 727 777

PPP, Erbenova 722, Písek:
tel.: 382 213 387

SPC, Strakonice:
www.zmskolast.webz.cz

tel.: 383 332 844     

ke stažení:  Poradenské pracoviště