O nás

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a pokynu MŠMT ČR čj.: 31 479/99 -14 k zajištění úkolů vyplývajících z uvedeného zákona. 

Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Šobrova 111, Písek (tento název je v souladu s údaji vedených v rejstříku škol a školských zařízení)  
Sídlo zařízení-ředitelství: Písek, Šobrova ulice 111, 397 01 (zobrazit na mapě
IČO: 60869097 

Právní forma zařízení: příspěvková organizace 
Zřizovatel: Jihočeský kraj – Krajský úřad, České Budějovice 
Telefon, fax: 382 213 292, 382 214 793 
E-mail: info@ddaskoly.cz , datová schránka: q423dsq

Ředitel zařízení: Mgr. Ladislav Klíma
Jmenován do funkce ředitele zařízení rozhodnutím MŠMT ČR dne 6.5.1994 a potvrzen dekretem na základě výsledku konkurzu vydaného MŠMT ČR. Dne 1.1.2006 potvrzen ve funkci ředitele rozhodnutím Jihočeského kraje-Krajského úřadu v Českých Budějovicích. 
Pravomoci ředitele: Vymezují § 164 a 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon v platném znění) a § 23 a 24 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů. Pravomoci ředitele jsou dány právní subjektivitou zařízení, upraveny zřizovatelem či dalšími zákonnými normami.  


Z historie

První pokusy o zřízení třídy pro mentálně postižené zaznamenáváme na píseckém okrese na počátku dvacátých let devatenáctého století. Teprve ve školní roce 1927/1928 byla úředně otevřena jedna třída zabývající se vzděláváním a výchovou „dětí slabomyslných a zaostalých“. Postupem času vznikla zvláštní škola, která byla umístěna do budovy základní školy T.G.Masaryka. Začátkem roku 1950 se započalo s opravou Drátovského mlýna v Písku, kde měl být zvláštní dětský domov „pro děti bez rodin“. Ty se ale v roce 1954 přestěhovaly do bývalého penzionu „Amerika“, kde pod názvem Dětský domov l.máje sídlilo zařízení až do svého sloučení se školou. Obě tyto organizace byly sloučeny pod společný název Zvláštní škola internátní. Internát sídlil v budově Domova 1.máje, škola v části budovy tehdejšího Gymnasia, později Středního odborného učiliště. Další třídy zvláštní školy byly v Erbenově ulici (bývalá budova MŠ), v budově ZDŠ M.Gorkého, dnes ZŠ E.Beneše, … 

Rok 1985 se stal pro zařízení rokem přelomovým – 18.července byla zkolaudována a 1.září 1985 slavnostně otevřena první samostatná budova pro výuku dětí s mentálním postižením. Největší zásluhy na tomto průlomu měla tehdejší ředitelka, paní Anna Cenková. Vybudováním desetitřídní, resp. patnáctitřídní školy, která přímo sousedila s budovou internátu, vzniklo zařízení, které do budoucna mělo zajistit vzdělávání dětem s různým stupněm postižení. 

Po listopadových událostech roku 1989 došlo k bouřlivému rozvoji zařízení: došlo ke změnám majitele budovy, několikrát se změnil zřizovatel, škola hledala svoje místo ve spletitosti zákonů, vznikaly nové typy škol, docházelo ke slučování speciálních škol na okrese, zařízení se stalo samostatným právním subjektem, měnily se formy hospodaření,… a podle toho se měnily i názvy zařízení. V devadesátých letech minulého století došlo k přejmenování na Dětský domov a Speciální školy Písek. S nabytím účinnosti zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) došlo ke změně názvu, který obsahoval veškeré školy a školská zařízení provozovaná touto organizací. Od 1. září roku 2012 došlo k poslední úpravě názvu zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Šobrova 111, Písek.

Začátkem devadesátých let vznikla na zařízení dvě nadace (jedna při škole, druhá při dětském domově), která se v důsledku změny zákonů transformovala na občanská sdružení: OS Spolu a OS Polárka. Obě občanská sdružení si kladou podobné cíle: pomáhat žákům a studentům zařízení, podporovat mimoškolní aktivity dětí a žáků, organizovat a financovat školní aktivity žáků a studentů škol, které nemohou být hrazeny z prostředků hrazených státem. 

1. dubna 1999 vznikla na zařízení, jako experiment podporovaný MŠMT ČR, rodinná buňka v panelovém domě v bytě pronajatém od města Písku o velikosti 3+1, kde byly umístěny děti s nařízenou ústavní výchovou, u kterých se nepředpokládalo, že by se dostaly mimo zařízení až po osmnáctém roku věku. Podobná rodinná buňka byla otevřena v roce 2005 ve Skalách. Zatímco rodinná buňka na Hradišti je typickou ukázkou současného žití na sídlišti, rodinná buňka ve Skalách představuje typický život na vesnici. 

V letech 2004-2005 došlo k dlouho plánované celkové rekonstrukci budovy dětského domova (původního internátu), školní kuchyně s jídelnou, plynové kotelny i bytu domovníka. Touto rekonstrukcí došlo k navýšení kapacity dětského domova na 48 dětí a zároveň ke konečnému přerodu dětského domova internátního typu na rodinný typ.

V letech 2009 a 2011 jsme zrekonstruovali stávající sociální zařízení v budově školy v Písku a splnili tak požadavky současných norem na sociální zařízení.

V letech 2012-2015došlo k rekonstrukci budovy školy v Písku – k jejímu zateplení, výměně výplní (okna, dveře) i k celkové opravě střechy. V těchto letech došlo i k vybudování výtahu. Budova školy je dnes kompletně přístupná, bezbariérová.

Na jaře roku 2015 jsme za pomoci sponzorů vybavili a otevřeli SNOOZELEN-multisenzorickou místnost, která slouží nejen k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci smyslů, k odbourání rizikových projevů jedince, posílení schopnosti adaptace, socializace, ke snížení poruch chování pozornosti, nesoustředěnosti, k odbourávání impulzivity, k podpoře kognitivní a emocionální složky osobnosti, pro stimulaci a rozvoj smyslových receptorů u mentálně postižených.