Informace o škole

Vzdělávání na základní škole praktické se realizuje po dobu devíti let, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne 17. roku věku. Základní škola praktická má devět ročníků a člení se na 1. stupeň (1.-5. ročník) a 2. stupeň (6.-9. ročník).

Posláním základní školy praktické je umožnit žákům pomocí speciálních metod a forem práce dosáhnout co možná nejvyšší úrovně znalostí. Výchovně vzdělávací proces se přizpůsobuje zvláštnostem psychického i fyzického vývoje našich žáků.

Specifikem ve výuce jsou tyto skutečnosti:

  • speciální učební metody
  • vhodný výběr učiva
  • speciální učebnice
  • snížený počet žáků ve třídě
  • individuální přístup

Postižení našich dětí vyžaduje časté střídání jednotlivých kroků vyučovací hodiny a tvůrčí přístup při výběru metod a forem práce. Důležitým požadavkem je zajištění individuálního přístupu a respektování individuálního tempa, využívání co největšího množství názorných pomůcek. Důraz je kladen na vytvoření příjemné atmosféry, na sympatie mezi učitelem a žákem a společný zájem o školní práci. Cílem je umět řešit základní problémy, s nimiž se žáci setkají v běžném životě. Za kvalitní je považováno takové vzdělání, které napomáhá formulovat vztahy k ostatním lidem, pochopit věci a jevy naprosto přirozeně. Nedílnou součástí je spolupráce školy, potažmo pedagogů a rodičů, příp. zákonných zástupců.
 
V současné době probíhá vzdělávání ve všech ročnících základní škole praktické dle školního vzdělávacího programu vypracovaného padagogickými pracovníky školy, zpracovaného dle přílohy RVP-MP upravujících podmínky vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací.

Po ukončení povinné školní docházky absolvováním devátého ročníku základní školy praktické žák získává základní vzdělání.