ZŠ pro žáky s TMP

V základní škole speciální (ZŠS) se vzdělávají žáci se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, popřípadě žáci s více vadami a autismem.

Hlavním cílem naší školy je předat dětem takové dovednosti, znalosti a návyky, aby se dokázaly co nejvíce a co nejsamostatněji zapojit do běžného života.
Žáci plní v základní škole speciální devítiletou povinnou školní docházku, školu však mohou navštěvovat deset let.

Vzdělávání je realizováno podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání:

  • Základní škola speciální 
    1. – 10. ročník   Školní vzdělávací program základní školy speciální, čj.: III-295/2009
  • Základní škola speciální – pro žáky s těžkou formou mentálního postižení (dříve: rehabilitační program)
    1. – 10. ročník   Školní vzdělávací program základní školy speciální, čj.: III-295/2009

Prostorové podmínky celé budovy školy plně odpovídají speciálním potřebám žáků, relaxační část třídy, prostor pro individuální práci. Všechny třídy jsou vybaveny vhodným zařízením, moderními speciálními kompenzačními pomůckami, polohovacími židlemi a lavicemi. Téměř každá třída je vybavena osobním počítačem s připojením k internetové síti.

Velmi efektivně se rovněž jeví využití dvou relaxačních místností, které jsou určeny k smyslové terapii u dětí s těžkým mentálním postižením nebo více vadami (již dříve uváděná multisenzorická místnost – snoozelen).

Celkový edukační proces probíhá v blocích a uskutečňuje se na základě upravených  učebních plánů nebo IVP, na jejich tvorbě se podílí učitel, speciální pedagog, psycholog a rodiče žáka. Někteří žáci jsou v rámci komplexnosti v péči pedopsychiatra, pediatra a pracovníků SPC.

Po ukončení povinné školní docházky v základní škole speciální žák získá základy vzdělání.