Aktuality

 


 

2023-24 Zápis žáků do 1. tříd

Vyhlášení I. kola přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté na školní rok 2023/2024

 

Výsledky přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté na školní rok 2022/2023
Obor: 78-62-C/02

Přijatí uchazeči:

1-2022/2023
2-2022/2023
3-2022/2023
4-2022/2023

V případě přijetí je nutno do 6. 5. 2022 odevzdat zápisový lístek ředitelce uvedeného školského zařízení. Podle § 60g odst. 7 školského zákona nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Podle § 60e odst. 2 při nekonání přijímací zkoušky zveřejní ředitelka školy seznam přijatých uchazečů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle škola rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023
bude probíhat v pátek dne 8. 4. od 13 do 16 hodin nebo
v termínu domluveném telefonicky na čísle 382 200 266
(během měsíce dubna).

Upozorňujeme, že naše škola je zřízena podle § 16 odst. 9 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a před nástupem dítěte do školy je třeba doložit Doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání podle výše uvedeného paragrafu z PPP nebo SPC.

K zápisu vezměte rodný list dítěte a dokument o případném odkladu.

 

 

Přijímací řízení na obor Praktická škola dvouletá

Obor:                78-62-C/02

Upozorňujeme, že naše škola je zřízena podle § 16 odst. 9 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a před nástupem dítěte do školy je třeba doložit Doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání podle výše uvedeného paragrafu z PPP nebo SPC.

Podle § 60 odst. 4 a 6 školského zákona se přijímací zkoušky nekonají. Přijetí je řešeno na základě kritérií a podkladů uvedených v podané přihlášce.
Výsledky budou zveřejněny pod registračními čísly 22. dubna 2022 na informační ploše budovy na adrese Šobrova 111, 397 01 Písek (boční vchod) a na www.ddaskoly.cz.

Kritéria pro přijetí  na obor Praktická škola dvouletá

  1. Splnění povinné školní docházky nebo ukončení základního vzdělávání
  2. Zdravotní stav odpovídající zvolenému oboru (potvrzení na přihlášce)
  3. Pořadí došlých přihlášek

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 7 + 1 místo pro odvolací řízení.

Přihláška ke stažení zde (287.63 kB)

Informace o škole

Praktická škola dvouletá je přednostně určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami plynoucími ze snížené úrovně rozumových schopností, případně žákům s více vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole praktické, v základní škole speciální, v nižším než devátém ročníku základní školy a v odůvodněných případech v devátém ročníku základní školy. Je určena chlapcům i dívkám. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Prioritou oboru je kromě všeobecně vzdělávacích předmětů také rodinná výchova, příprava pokrmů, péče o sebe i další rodinné příslušníky. Absolventi jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, výrobních podnicích, zemědělství), případně pokračování k dalšímu vzdělávání.