Blog

Výsledky přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté

Výsledky přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté

Obor:                                       78-62-C/02

 

Přijatí uchazeči:

1-2022/2023

2-2022/2023

3-2022/2023

4-2022/2023

V případě přijetí je nutno do 6. 5. 2022 odevzdat zápisový lístek ředitelce uvedeného školského zařízení. Podle § 60g odst. 7 školského zákona nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí.

Podle § 60e odst. 2 při nekonání přijímací zkoušky zveřejní ředitelka školy seznam přijatých uchazečů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle škola rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna.